วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรป่าไม้

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 3 เรื่องทรัพยากรป่าไม้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 13.30 - 14.30 จำนวน 1 ชั่วโมง
ผู้สอน อัจฉริยา แน่นทรัพย์ สถานที่สอน โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว )

สาระสำคัญ
ป่าไม้จัดเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีประโยชน์มากมายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งป่าไม่ในประเทศไทยมีด้วยกันหลายชนิด และการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายต่อตัวมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรียนอธิบายเรื่องทรัพยากรป่าไม้ได้
จุดประสงค์นำทาง
1. นักเรียนอธิบายประเภทของป่าไม้และชนิดของป่าไม้ได้
2. นักเรียนอธิบายประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ได้
3. นักเรียนบอกสาเหตุในการทำลายพื้นที่ป่าไม้ได้

สาระการเรียนรู้
ทรัพยากรป่าไม้
1. ประเภทของป่าไม้และชนิดของป่าไม้
2. ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้
3. สาเหตุในการทำลายพื้นที่ป่าไม้

กระบวนการเรียนรู้
1. ขั้นอธิบายประเภทของป่าไม้และชนิดของป่าไม้
1.1 จัดทำชั้นเรียน โดยให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม ด้วยความสมัครใจ
1.2 เร้าความสนใจ โดยให้นักเรียนร้องเพลง ป่าดงพงพี และแจกใบความรู้เรื่อง
ประเภทของป่าไม้ให้แก่นักเรียนและสรุปประเด็น 2 ประเด็น คือ 1. ประเภทของป่าไม้ 2. ชนิดของป่าไม้
1.3 ครูอธิบายประเภทของป่าไม้ แล้วกำหนดภาระงานให้นักเรียนบอกชนิดป่าไม้
ในแต่ละประเภท ในใบกำหนดงานที่ 1 ( ลำดับที่ 1)
1.4 ปฏิบัติตามภาระงานที่กำหนดภายในเวลา 10 นาที
1.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

1.6 นำเสนอผลงาน โดยการอธิบายประเภทของป่าไม้และชนิดของป่าไม้ในแต่ละ
ประเภท
1.7 ประเมินผล สรุป และเพิ่มเติมเนื้อหา

2.ขั้นอธิบายประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้
2.1 จัดทำชั้นเรียน ตามหัวข้อ 1.1
2.2 เร้าความสนใจ โดยบอกถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ให้นักเรียนฟัง แล้วสรุปประเด็นประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้
2.3 ครูวิเคราะห์ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ในข้อแรก แล้วกำหนดภาระงานให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ ในใบกำหนดงานที่ 1 (ลำดับที่ 2)
2.4 ปฏิบัติตามภาระงานที่กำหนดภายในเวลา 10 นาที
2.5 นำเสนอผลงาน โดยการอธิบายประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้
2.6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียน
2.7 เมินผล สรุป และเพิ่มเติมเนื้อหา

3. ขั้นบอกสาเหตุในการทำลายพื้นที่ป่าไม้
3.1 จัดทำชั้นเรียน ตามหัวข้อ 1.1
3.2 เร้าความสนใจ โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ และผลที่เกิดขึ้นจากการทำลายพื้นที่ป่าไม้ และสรุปประเด็นสาเหตุในการทำลายพื้นที่ป่าไม้
3.3 ครูวิเคราะห์สาเหตุในการทำลายพื้นที่ป่าไม้ในข้อแรก แล้วกำหนดภาระงานให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุในการทำลายพื้นที่ป่าไม้ ในใบกำหนดงานที่ 1 (ลำดับที่3 )
3.4 ปฏิบัติตามภาระงานที่กำหนดงานภายในเวลา 10 นาที
3.5 นำเสนอผลงาน โดยการบอกสาเหตุในการทำลายพื้นที่ป่าไม้
3.6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียน
3.7 ประเมินผล สรุป และเพิ่มเติมเนื้อหา


สื่อการเรียนรู้
1. เพลงป่าดงพงพี
2. ใบความรู้เรื่อง ประเภทของป่าไม้
3. ใบกำหนดงานที่ 1 เรื่องทรัพยากรป่าไม้

การวัดและการประเมินผล
วิธีวัดผล
1. วัดผลการอธิบายประเภทของป่าไม้ และชนิดของป่าไม้ ด้วยการตรวจผลการอธิบาย ตามใบกำหนดงานที่ 1 ( ลำดับที่ 1 ) โดยยึดเกณฑ์ได้
2. วัดผลการอธิบายประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ ด้วยการตรวจผลการอธิบาย ตามใบกำหนดงานที่ 1 ( ลำดับที่ 2 ) โดยยึดเกณฑ์ได้
3. วัดผลการบอกสาเหตุในการทำลายพื้นที่ป่าไม้ ด้วยการตรวจผลการบอก ตามใบกำหนดงานที่ 1 ( ลำดับที่ 3 ) โดยยึดเกณฑ์ได้

การประเมินผล
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


บันทึกหลังการสอน
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น: